Szkoła Podstawowa im.Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

 

Nawigacja

ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN

Sekretariat

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Regulamin funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej

im. A. Cieszkowskiego w Kicinie:

§1

1.1. Oddział przedszkolny,  zwany dalej „zerówką” realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1.2. Celem działania zerówki jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

1.3. Zadaniem zerówki jest:
- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
- prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,
- informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka,
- wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) ucznia, dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
- zapraszanie do zerówki, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami w sytuacjach naturalnych,
- indywidualna praca z dzieckiem wymagającym pomocy,
- wspieranie dzieci z uzdolnieniami,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców;
- zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
-  umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
- organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii,
- zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii,
- planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe;
- zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej;
- wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.


§2


2.1. Powyższe zadania i cele w zerówce realizuje się poprzez:
- wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
- uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;
-  zapewnienie równych szans;
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
- motywowanie do osiągania celów;
- stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za  

  najbliższe otoczenie;
- rozwijanie wrażliwości moralnej;
- dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w postępowaniu swoim i innych,
- traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
- wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
- kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej;
-  zachęcanie do aktywności badawczej;
-  rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej);
-  tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.


§3


3.1. W zerówce sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka,  jego możliwości rozwojowych i  potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem  istniejących warunków lokalowych. W szczególności:
- dzieci są odbierane od rodziców (prawnych opiekunów) lub od osób upoważnionych przez nauczyciela, a następnie przyprowadzane do sali, w której odbywają się zajęcia,
- przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,
- po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie pracownika obsługi,
- dzieci idące do domu po planowanych zajęciach odprowadzane są przez nauczyciela do szatni,
- nauczyciel pozostaje w szatni do momentu rozejścia się wszystkich dzieci,
- dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich upoważnione,
- w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela i drugiego opiekuna.


§4


4.1. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z zerówki może odbywać się na poniższych zasadach:
-  dziecko może być przyprowadzane do zerówki i odbierane z niej tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia),
- rodzice mogą pisemnie upoważnić wskazaną osobę, do przyprowadzania i odbierania dziecka z zerówki;
- rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko;
- osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. W przypadku, kiedy nauczyciel uzna, iż osoba jest nietrzeźwa, powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
- nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) u nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko;
- rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z zerówki przez upoważnioną przez nich osobę,
-  o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy zerówki:
-  rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.
 

§55.1. Liczba dzieci w oddziale zerowym nie może przekraczać 25.

5.2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zaproponowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5.3. Organizację pracy zerówki określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

5.4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

5.5. Ramowy rozkład dnia określa godziny, między innymi:


a) schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
b) posiłków,
c) zajęć, spacerów i dodatkowych aktywności.

- Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i wydarzeń bieżących.
 

§6

 


6.1. Zerówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 13:00. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w  oddziale zerowym nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

6.2. W zerówce zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

6.3.  Do zerówki uczęszczają dzieci w wieku 6 lat, choć mogą do niej uczęszczać również dzieci 5- letnie.

6.4.  Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka.

6.5.  Prawa i obowiązki dziecka, normy i umowy, nagrody i kary określa Statut Szkoły Podstawowej w Kicinie.

6.6. Zapisy Regulaminu obowiązują w równym stopniu wszystkie podmioty zerówki: nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi i administracji.

6.9.  W stosunku do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Szkoły Podstawowej w Kicinie.

 

 

Regulamin funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kicinie:

 

§1

                                            POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Szkoła prowadzi nieodpłatne,  roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6- letnich.

1.2. Oddział przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 13:00.

1.3. Rodzice w porozumieniu z wychowawcą mają możliwość wyboru płatnych zajęć dodatkowych dydaktycznych i artystycznych.

1.4. Dziecko powinno mieć ze sobą drugie śniadanie.

1.5. Istnieje możliwość wykupienia dziecku obiadów oferowanych przez jedną z firm cateringowych. Obiady serwowane są w stołówce szkolnej. 

1.6. Rodzic przyprowadza do Szkoły dziecko zdrowe, co oznacza, że nie występują przeciwwskazania do przebywania przez dziecko w sali dydaktycznej oraz na placu zabaw, spacerze.

1.7. Nauczyciel- wychowawca nie jest upoważniony do podawania dziecku jakichkolwiek leków, które przyjmuje ono na stałe lub doraźnie.

1.8. W sytuacji, kiedy dziecko ma zalecone regularne zażywanie leków, Rodzic jest zobowiązany do samodzielnego podania leku dziecku. Ponadto Rodzic oświadcza, że został zapoznany z procedurą dotyczącą podawania leków i ustala godziny podania medykamentów z wychowawcą.

1.9. W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, na przykład gorączki, bólu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Rodzica, opiekuna lub upoważnioną do opieki nad dzieckiem osobę. W takiej sytuacji Rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odbioru dziecka ze Szkoły.

1.10. Rodzic jest zobowiązany do pisemnego przedstawienia wychowawcy ewentualnych alergii pokarmowych występujących u dziecka.

1.11. Do odbioru dziecka z placówki są upoważnieni wyłącznie Rodzice oraz osoby przez nich pisemnie wskazane. Wychowawca każdorazowo ma prawo zażądać od osoby odbierającej dziecko wylegitymowania się dokumentem ze zdjęciem.

 

 

Regulamin funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej

im. A. Cieszkowskiego w Kicinie:

§1

1.1. Oddział przedszkolny,  zwany dalej „zerówką” realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1.2. Celem działania zerówki jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

1.3. Zadaniem zerówki jest:
- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
- prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,
- informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka,
- wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) ucznia, dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
- zapraszanie do zerówki, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami w sytuacjach naturalnych,
- indywidualna praca z dzieckiem wymagającym pomocy,
- wspieranie dzieci z uzdolnieniami,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców;
- zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
-  umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
- organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii,
- zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii,
- planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe;
- zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej;
- wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.


§2


2.1. Powyższe zadania i cele w zerówce realizuje się poprzez:
- wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
- uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;
-  zapewnienie równych szans;
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
- motywowanie do osiągania celów;
- stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za  

  najbliższe otoczenie;
- rozwijanie wrażliwości moralnej;
- dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w postępowaniu swoim i innych,
- traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
- wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
- kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej;
-  zachęcanie do aktywności badawczej;
-  rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej);
-  tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.


§3


3.1. W zerówce sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka,  jego możliwości rozwojowych i  potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem  istniejących warunków lokalowych. W szczególności:
- dzieci są odbierane od rodziców (prawnych opiekunów) lub od osób upoważnionych przez nauczyciela, a następnie przyprowadzane do sali, w której odbywają się zajęcia,
- przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,
- po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie pracownika obsługi,
- dzieci idące do domu po planowanych zajęciach odprowadzane są przez nauczyciela do szatni,
- nauczyciel pozostaje w szatni do momentu rozejścia się wszystkich dzieci,
- dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich upoważnione,
- w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela i drugiego opiekuna.


§4


4.1. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z zerówki może odbywać się na poniższych zasadach:
-  dziecko może być przyprowadzane do zerówki i odbierane z niej tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia),
- rodzice mogą pisemnie upoważnić wskazaną osobę, do przyprowadzania i odbierania dziecka z zerówki;
- rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko;
- osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. W przypadku, kiedy nauczyciel uzna, iż osoba jest nietrzeźwa, powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
- nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) u nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko;
- rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z zerówki przez upoważnioną przez nich osobę,
-  o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy zerówki:
-  rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.
 

§55.1. Liczba dzieci w oddziale zerowym nie może przekraczać 25.

5.2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zaproponowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5.3. Organizację pracy zerówki określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

5.4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

5.5. Ramowy rozkład dnia określa godziny, między innymi:


a) schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
b) posiłków,
c) zajęć, spacerów i dodatkowych aktywności.

- Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i wydarzeń bieżących.
 

§6

 


6.1. Zerówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 13:00. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w  oddziale zerowym nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

6.2. W zerówce zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

6.3.  Do zerówki uczęszczają dzieci w wieku 6 lat, choć mogą do niej uczęszczać również dzieci 5- letnie.

6.4.  Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka.

6.5.  Prawa i obowiązki dziecka, normy i umowy, nagrody i kary określa Statut Szkoły Podstawowej w Kicinie.

6.6. Zapisy Regulaminu obowiązują w równym stopniu wszystkie podmioty zerówki: nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi i administracji.

6.9.  W stosunku do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Szkoły Podstawowej w Kicinie.

 

 

Regulamin funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kicinie:

 

§1

                                            POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Szkoła prowadzi nieodpłatne,  roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6- letnich.

1.2. Oddział przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 13:00.

1.3. Rodzice w porozumieniu z wychowawcą mają możliwość wyboru płatnych zajęć dodatkowych dydaktycznych i artystycznych.

1.4. Dziecko powinno mieć ze sobą drugie śniadanie.

1.5. Istnieje możliwość wykupienia dziecku obiadów oferowanych przez jedną z firm cateringowych. Obiady serwowane są w stołówce szkolnej. 

1.6. Rodzic przyprowadza do Szkoły dziecko zdrowe, co oznacza, że nie występują przeciwwskazania do przebywania przez dziecko w sali dydaktycznej oraz na placu zabaw, spacerze.

1.7. Nauczyciel- wychowawca nie jest upoważniony do podawania dziecku jakichkolwiek leków, które przyjmuje ono na stałe lub doraźnie.

1.8. W sytuacji, kiedy dziecko ma zalecone regularne zażywanie leków, Rodzic jest zobowiązany do samodzielnego podania leku dziecku. Ponadto Rodzic oświadcza, że został zapoznany z procedurą dotyczącą podawania leków i ustala godziny podania medykamentów z wychowawcą.

1.9. W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, na przykład gorączki, bólu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Rodzica, opiekuna lub upoważnioną do opieki nad dzieckiem osobę. W takiej sytuacji Rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odbioru dziecka ze Szkoły.

1.10. Rodzic jest zobowiązany do pisemnego przedstawienia wychowawcy ewentualnych alergii pokarmowych występujących u dziecka.

1.11. Do odbioru dziecka z placówki są upoważnieni wyłącznie Rodzice oraz osoby przez nich pisemnie wskazane. Wychowawca każdorazowo ma prawo zażądać od osoby odbierającej dziecko wylegitymowania się dokumentem ze zdjęciem.