Szkoła Podstawowa im.Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

 

Nawigacja

ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN

O SZKOLE

STATUT SZKOŁY

Statut_szkoly._Tekst_jednolity..pdf

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO

W KICINIE

 

 

 

Statutu opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2198 z późn. zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 poz. 1627);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 201​7 r. poz. 1512).

 

 

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział 1

Przepisy definiujące

§1

 

1.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie;

       2.  ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

         2a) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.

         – Prawo oświatowe;

 1. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie;
 2. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
 1. uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 2. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
 3. organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gmina Czerwonak z siedzibą przy ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak;
 4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kościuszki 93, 60-101 Poznań.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

Rozdział 2

Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

§ 2

 

1. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie jest szkołą publiczną.

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Kicinie ul. Gwarna 1, 62-004 Czerwonak.

3. Szkoła nosi imię Augusta Cieszkowskiego.

 

§ 3

 

1. Ustalona nazwa (Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie) używana jest przez Szkołę zasadniczo w pełnym brzmieniu.

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy (Szkoła Podstawowa im. A. Cieszkowskiego Kicin ul. Gwarna 1)

 

§ 4

 

1. Szkoła ma własny ceremoniał.

2. Szkoła ma zewnętrzny monitoring wizyjny.

 

§ 5

 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 8 lat, a świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej.

2. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1) biblioteki,

2) świetlicy.

 

§ 6

 

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

2. Na zasadach określanych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

 

§ 7

 

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

1a. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują przepisy.

 

§ 8

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu o przydzielony przez organ prowadzący budżet na cele oświatowe. Obsługę finansową prowadzi Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych.

2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§ 8a

 

 1. Działalność podstawową jednostki stanowią obowiązkowe zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w przepisach oświatowych.
 2. Działalność pomocniczą stanowią:
 1. fakultatywne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w przepisach oświatowych, w zależności od możliwości finansowych,
 2. zadania współfinansowane ze środków niestanowiących źródeł krajowych, w ramach podejmowanych przez szkołę projektów, przy realizacji programów operacyjnych, za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 8b

 

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki.
 2. Dyrektor prowadzi gospodarkę finansową szkoły zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przez Wójta Gminy Czerwonak na mocy art. 47 ustawy o samorządzie gminnym.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej zatrudnia się w jednostce Gł. Księgowego oraz pracowników obsługi księgowej, którym powierza się obowiązki i odpowiedzialność zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących powierzania gospodarki finansowej pracownikom. Część tych obowiązków Dyrektor może powierzyć nauczycielom szkoły.
 4. Za powierzony majątek szkoły odpowiadają pracownicy i nauczyciele, którzy przyjęli odpowiedzialność materialną za określone w oświadczeniu składniki majątku szkoły.
 5. Szkoła dokonuje gromadzenia i wydatkowania środków publicznych na podstawie planu finansowego jednostki budżetowej.
 6. Plan finansowy jednostki budżetowej jest zatwierdzany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Pedagogiczną.
 7. Każda zmiana planu finansowego wymaga opinii Rady Pedagogicznej i zatwierdzenia przez Dyrektora w drodze zarządzenia.
 8. Dochody jednostki z tytułu opłat za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i świetlicy (wynajmujący wpłacają na konto bankowe prowadzone dla szkoły) są odprowadzane na konto budżetu gminy.
 9. Dochody jednostki z tytułu opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej (są wpłacane na konto bankowe prowadzone dla szkoły) są odprowadzane na konto budżetu gminy.
 10. Dyrektor w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej szkoły opracowuje dokumentację zasad (polityki) rachunkowości oraz procedury kontroli zarządczej.
 11. Gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach wyrażonych w aktualnie obowiązujących aktach prawa regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

 

§ 8c

 

Przy realizacji projektów lub grupy projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, gospodarkę finansową w tym zakresie dostosowuje się do wymogów określonych w zawieranej umowie o dofinansowanie oraz prowadzi się ewidencję umożliwiającą ustalenie wysokości ponoszonych wydatków strukturalnych.

 

§ 9

 

1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 10

 

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 3

Cele i zadania Szkoły

§ 11

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach prawa, a w szczególności: Ustawie - Prawo oświatowe, Karcie Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, ponadto uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

 

§ 12

 

 1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego poprzez spotkania z:
  1. dyrekcją szkoły,
  2. wychowawcą klasy,
  3. nauczycielami,
  4. pedagogiem i psychologiem z PPP,
  5. radą rodziców.

2. Jednocześnie na rodzicach spoczywa obowiązek śledzenia postępów dziecka i utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą a w szczególności z opiekunami klasy, pedagogiem szkolnym w terminach ustalonych w czasie spotkań klasowych.

 

§ 13

 

1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły;
 2. pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia;
 3. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów;
 4. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania;
 5. kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
 6. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;
 7. może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.
 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.
 3. Szkoła posiada odpowiednią bazę dydaktyczną.

 

§ 14

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności

 1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów;
 2. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 3. kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);
 4. sprzyja zachowaniom proekologicznym;
 5. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 6. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 7. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
 8. wdraża do dyscypliny i punktualności.

3. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

 

§ 15

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny;

 1. sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

3. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc. Szkoła udziela wsparcia poprzez:

 1. pomoc pedagogiczną udzielaną przez pedagoga i psychologa szkolnego;
 2. terapię pedagogiczną, grupową dla klas I – III i indywidualną dla klas starszych dzieci z ryzyka dysleksji i dyslektycznych ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania;
 3. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom z klas I-VIII;
 4. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii;
 5. objęcie szczególną opieką ze strony opiekuna klasy i pedagoga;
 6. współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku;
 7. współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Czerwonaku;
 8. współpracę z Poradnią Zdrowia Psychicznego;
 9. współpracę z Komitetem Ochrony Praw Dziecka;
 10. Zajęcia specjalistyczne.

 

§ 16

 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:

 1. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia;
 2. podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.

 

§ 17

 

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

2. Projekt planu przygotowuje dyrektor.

 

§ 18

 

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy szkolne.

 

§ 19

 

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:

 1. klasy I – III;
 2. klasy IV – VIII.

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

 1. z urzędu;
 2. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.

6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 

§ 19a

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz w środowisku społecznym.

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) Dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) pomocy nauczyciela;

8) asystenta nauczyciela;

9) asystenta wychowawcy świetlicy;

10) pracownika socjalnego;

11) asystenta rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

8) porad i konsultacji;

9) warsztatów.

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

9. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

10. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uczniów, liczba uczestników zajęć może przekraczać 10.

11. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

12. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

13. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć

nie może przekraczać 8.

15. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

16. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 19b.

Doradztwo zawodowe

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

 1. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
 2. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.
 3. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców.
 4. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.
 5. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.
 6. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.
 7. Cele szczegółowe:
 1. w klasach I-IV szkoły podstawowej:
 1. wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
 2. zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,
 3. uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,
 4. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu,
 5. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia
 6. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;
 1. w klasach VI-VIII szkoły podstawowej:
 1. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,
 2. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.
 3. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
 4. wdrażanie uczniów do samopoznania,
 5. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 6. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 7. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 8. wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 9. poznanie możliwych form zatrudnienia,
 10. poznanie lokalnego rynku pracy,
 11. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 12. poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,
 13. diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,
 14. poznawanie różnych zawodów,
 15. udzielaniepomocypsychologicznopedagogicznej.                                                             Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

2)wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;

3)rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;

4)gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

5)udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

6)prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;

7)wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;

8)współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;

9)w zakresie współpracy z rodzicami:

        a.  podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

 

        b.  doskonalenie umiejętności wychowawczych,

        c.  przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

        d.  indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

 

 

 

Dział II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

§ 20

 

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 21

 

Szkołą kieruje dyrektor.

 

§ 22

 

Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

 

§ 23

 

W Szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców.

 

§ 24

 

1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, dyrektor, nie rzadziej niż 2 razy w roku, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.

 

§ 25

 

Mediacje w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz mediacje i rozstrzygnięcia w tego rodzaju sprawach należą do dyrektora.

 

Rozdział 2

Dyrektor Szkoły

§ 26

 

Szkołą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor, któremu stanowisko powierza organ prowadzący szkołę.

 

§ 27

 

1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

 

§ 28

 

1. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 1. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
 2. występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
 4. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
 5. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
 6. wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. przygotowanie projektów planów pracy Szkoły,
 2. opracowanie arkusza organizacji Szkoły,
 3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
 4. organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 1. w zakresie spraw finansowych:
 1. opracowanie planu finansowego Szkoły,
 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,
 4. inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć zmierzających do wzbogacenia szkoły w środki materialne, finansowe oraz dydaktyczne, w pozyskiwaniu opiekunów i sponsorów wybranych dziedzin działalności szkoły;

4) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły,
 2. organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,
 6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
 1. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,
 3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
 4. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

2. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo wydawania wewnętrznych aktów normatywnych, służących regulacji, organizacji i działalności szkoły. Zarządzenia dyrektora szkoły wpisywane są do księgi zarządzeń a przyjęcie niektórych z nich wymaga potwierdzenia przez osobę odpowiedzialną za ich wykonanie.

3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

§ 29

 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2.W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności:

 1. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
 2. decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 3. decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
 4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
 5. spółdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
 1. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,
 2. ustala:

- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,

- regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,

- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

c) ustala plany urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami;

 1.  administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

§ 30

 

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.

2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

 1. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
 2. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły;
 3. udziela Radzie Rodziców informacje o działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły.

 

Rozdział 4

Rada Pedagogiczna

§ 31

 

W Szkole działa Rada Pedagogiczna.

§ 32

 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady jest dyrektor.

5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

 1. sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej;
 2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;
 3. kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 4. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły.

 

§ 33

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy Szkoły;
 2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. wyrażenie zgody na egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;
 4. ustalanie po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego - szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 6. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem nauki;
 8. uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności;
 9. przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
 10. (uchylony)
 11. ustalanie, innego - niż 45 minut - czasu trwania godziny lekcyjnej
 12. zaopiniowanie programów nauczania;
 13. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę;
 2. przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi;
 3. powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwołanie z tych stanowisk;
 4. organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 5. projekt planu finansowego Szkoły składany przez Dyrektora;
 6. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 7. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 8. podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje.

3. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska dyrektora w Szkole;
 2. deleguje dwóch przedstawicieli do konkursu na dyrektora szkoły.

 

§ 34

 

1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady rodziców - do czasu jej utworzenia w Szkole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust.1, Rada Pedagogiczna w szczególności:

 1. uchwala i nowelizuje Statut.

 

Rozdział 5

Rada Rodziców

§ 35

 

1. W Szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach - określa regulamin Rady Rodziców.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

4. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub poprzez wyznaczonego nauczyciela.

 

§ 36

 

1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):

 1. połowy rodziców - w pierwszym terminie Zgromadzenia;
 2. 2/3 rodziców - w drugim terminie Zgromadzenia.

2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

3. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 1 pkt. 1, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu rodziców.

 

§ 37

 

Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności:

 1. w sprawie utworzenia Rady Szkoły;
 2. w sprawach określonych w Statucie.

 

§ 38

 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3. W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

Rozdział 6

Samorząd Uczniowski

§ 39

 

Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

 

§ 40

 

1. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.

2. Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
 3. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego.

3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły.

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

5. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

§ 41

 

1. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.

3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem, opiekun Samorządu.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

§ 42

 

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.

 

§ 43

 

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania zgromadzenia ogółu uczniów oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 44

 

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

 

§ 45

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Samorząd Uczniowski ponadto występuje w sprawach określonych w Statucie.

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

Rozdział 1

Planowanie działalności Szkoły

§ 46

 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 47

 

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

 1. Szkolny Plan Nauczania;
 2. arkusz organizacji Szkoły;
 3. tygodniowy rozkład zajęć.

 

§ 48

 

1. Arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły oraz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, Dyrektor przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku do organu prowadzącego szkołę.

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) określenie w poszczególnych oddziałach:

a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora,

b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c) tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

e) tygodniowego, wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

§ 49

 

1. Realizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.

 

Rozdział 2

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej

§ 50

 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez Dyrektora szkoły.

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne -dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę - piętnastominutową.

4. Szkoła prowadzi bibliotekę i świetlicę.

5. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

§ 51

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów wynosi 25 w oddziale.  Można zwiększyć nie więcej niż o 2 uczniów na wniosek Rady pedagogicznej, za zgodą organu prowadzącego i obowiązkowym zatrudnieniem asystenta nauczyciela. 

3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do podziału oddziałów na grupy.

4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględnić zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych posiadanych przez Szkołę.

5. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

6. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

§ 52

 

1. Zajęcia obowiązkowe (wychowania fizycznego, zajęcia komputerowe, informatyka), koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

4. Religia lub etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice deklarują na piśmie chęć uczestnictwa w tych zajęciach:

 1. życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;
 2. uczniowie niekorzystający z lekcji religii lub etyki objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi;
 3. nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;
 4. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;
 5. nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, przyjmuje obowiązki wychowawcy klasy;
 6. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
 7. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;
 8. ocena z religii i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym;
 9. ocena z religii i etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

10) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

11) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły.

 

Organizacja wolontariatu

§ 52a

 

 1. 1.Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
 2. 2.W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.
 3. 3.Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 4. 4.Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.

 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami

w zakresie działalności innowacyjnej

§ 52b

 

1.  W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

2.  Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3.  Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.

4.  Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.

5.  Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę możliwości.

6.  Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach wewnętrznych szkoły.

 

Rozdział 3

Świetlica szkolna

§ 53

 

1. Pozaszkolną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do Szkoły muszą przebywać dłużej w Szkole, na podstawie pisemnej informacji rodziców.

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

4. Świetlica pełni funkcje:

1) opiekuńczą;

2) wychowawczą;

3) profilaktyczną;

4) edukacyjną.

 

§ 54

 

Zadania świetlicy realizuje się w zależności od potrzeb.

 

§ 55

 

1. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

2. Godziny pracy świetlicy określone są na początku roku szkolnego.

 

§ 56

 

1. Świetlicą kieruje dyrektor.

2. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.

 

§ 57

 

Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin.

 

Rozdział 4

Biblioteka szkolna

§ 58

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły. Wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, popularyzuje wiedzę pedagogiczną oraz wiedzę o regionie.

2. Biblioteka obejmuje:

 1. wypożyczalnię;
 2. czytelnię,

3. Zbiorami biblioteki są:

 1. dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne);
 2. dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

4. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2) przygotowywanie ucznia do samodzielnego i roztropnego szukania dobrej książki;

3) zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;

4) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

5) wdrażanie do poszanowania książki;

6) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

7) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

8) współdziała z nauczycielami;

9) rozwija życie kulturalne szkoły;

10) wpieranie doskonalenia nauczycieli;

11) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;

12) kształtowanie postawy szacunku dla języka polskiego;

13) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki;

14) praca z kółkiem bibliotecznym, współpraca z nauczycielami i rodzicami

5. Funkcje biblioteki szkolnej:

1) dydaktyczna;

2) wychowawcza;

3) rekreacyjna;

4) opiekuńcza;

5) kulturalna.

 

§ 59

 

1. Z biblioteki mogą korzystać:

 1. uczniowie,
 2. nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,
 3. rodzice lub prawni opiekunowie.

1a. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami obejmują:

1) z uczniami:

a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;

b) przygotowanie ich do samokształcenia;

c) indywidualne rozmowy z czytelnikami;

2) z nauczycielami:

a) indywidualne kontakty;

b) sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli;

c) spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;

3) z rodzicami:

a) przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców;

b) pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych;

c) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;

4) z bibliotekami:

a) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń;

b) prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych;

c) spotkania, szkolenia.

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3. Ewidencje czytelników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

§ 60

 

1. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

 1. udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
 2. koordynowanie pracy w bibliotece,
 3. przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
 4. rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych. Stymulowanie czytelnictwa.
 5. współpraca z rodzicami i instytucjami.
 6. tworzenie i realizacja ścieżek medialnych;
 7. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 8. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 9. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
 10. powiększanie zasobów bibliotecznych z uwzględnieniem środków finansowych szkoły;
 11. prowadzenie konserwacji i selekcji zbiorów;
 12. współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych;
 13. współuczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych szkoły.

2. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) w miarę możliwości odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

§ 61

 

1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

2. Godziny pracy Biblioteki są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

§ 62

 

Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin. Biblioteka posiada roczny plan pracy.

 

§ 62a

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 

 1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
 2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

 

 

 

 

 

Dział IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

§ 63

 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

 

Rozdział 2

Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

 

§ 64

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;
 2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:
 1. realizację obowiązujących programów nauczania,
 2. stosowanie właściwych metod nauczania,
 3. systematyczne przygotowanie się do zajęć,
 4. pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć,
 5. właściwe prowadzenie pozostałej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

3) dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny;

4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

 

§ 65

 

Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

 

§ 66

 

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

 1. pracę własną;
 2. udział w pracach zespołu przedmiotowego;
 3. korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

§ 67

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe:

 1. zespół edukacji wczesnoszkolnej;
 2. zespół matematyczno – przyrodniczo – informatyczny;
 3. zespół humanistyczny;
 4. zespół języka angielskiego;
 5. zespół wychowania fizycznego;
 6. zespół wczesnego wspomagania;
 7. zespół psychologiczno - pedagogiczny.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez dyrektora, lider zespołu.

3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami harmonogramu pracy Szkoły.

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego i klasowego obejmują:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także ustalania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

5. Wychowawcy oddziałów równoległych tworzą zespół wychowawczy.

1) Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez dyrektora, lider zespołu.

2) Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują bieżącą pracę.

 

Rozdział 3

Zakres zadań wychowawcy

§ 68

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danego oddziału, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 2. wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 1. zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
 2. współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
 1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

§ 69

 

1. Realizując zadania wymienione w § 68 ust. 2 pkt 5, wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym oraz w trakcie comiesięcznych dyżurów tzw. „drzwi otwartych”.

2. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem jej odbycia

 

Rozdział 4

Wicedyrektor

§ 70

 

 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje wicedyrektora.
 2. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:
  1. pełnią funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności;
  2. przygotowują projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:
   1. program wychowawczy szkoły,
   2. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
   3. kalendarz szkolny,
   4. informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym;
  3. prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
  4. pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu;
  5. nadzorują wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.
 4. Wicedyrektor:
  1. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą;
  2. decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole;
  3. ma prawo formułowania projektu oceny podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach pracy opiekuńczo –   wychowawczej wszystkich nauczycieli;
  4. ma prawo do wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;
  5. ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego działań i kompetencji,

 

Rozdział 5

Zakres zadań pedagoga szkolnego

§ 71

 

1. Do zakresu działań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów;
 2. udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym uczniom;
 3.  prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;
 4. informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o potrzebie skierowania dziecka na badania specjalistyczne;
 5. inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym;
 6. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
 7. udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy.

3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:

 1. może przeprowadzać wywiady środowiskowe oraz rozpoznawać sytuację domową uczniów;
 2. jest odpowiedzialny za korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Szkoły;
 3. współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami.

 

Rozdział 6

Zakres zadań innych pracowników Szkoły

§ 72

 

Pracownicy administracyjni - szczegółowe zasady określa dyrektor zgodnie z przepisami.

 

§ 73

 

Pracownicy obsługi - szczegółowe zasady określa dyrektor zgodnie z przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział V

UCZNIOWIE

 

Rozdział 1

Zasady rekrutacji uczniów

§ 74

 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z dyrektorem, organ prowadzący Szkołę.

 

§ 75

 

1. Dziecko jest zapisywane do szkoły z rocznym wyprzedzeniem.

2. Do Szkoły przyjmuje się:

 1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły;
 2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

 

§ 75a

Uczniowie

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

4. W roku szkolnym 2017/2018 może zostać przyjęty uczeń, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II gimnazjum.

5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

6. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki ucznia

§ 76

 

1. Uczeń ma prawo w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego;
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
 11. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,

2. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów znajdują się w § 81 do § 106a.

 

§ 77

 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

 1. przestrzegania przepisów bhp;
 2. podporządkowywania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli;
 3. udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;
 1. udział w zajęciach edukacyjnych:
 1. każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach obligatoryjnych,
 2. każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodzica (lub prawnego opiekuna) osobiście lub pisemnie,
 3. każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole,
 1. przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych:
 1. uczeń jest zobowiązany do systematycznego przygotowywania się do wszystkich zajęć edukacyjnych, odrabiania prac domowych, przynoszenia potrzebnych przyborów i materiałów (plastyka, wychowanie fizyczne, technika, zajęcia techniczne itp.),
 2. uczeń ma obowiązek wykonywania dodatkowych prac zleconych przez nauczyciela lub wychowawcę zgodnie z programem nauczania.
 1. właściwe zachowanie się w trakcie zajęć:
 1. uczeń jest zobowiązany do właściwego i kulturalnego zachowywania się. Jest taktowny, grzeczny, prawdomówny uczciwy. Swoją postawa przejawia szacunek wobec innych osób, symboli narodowych i religijnych, cudzej i osobistej własności,
 2. uczeń dba o swój wygląd, ubiór i higienę osobistą,
 3. uczniowi w czasie zajęć nie wolno:
  • korzystać  z telefonu komórkowego,
  • spożywać posiłków,
  • żuć gumy,
  • wychodzić z sali (bez zgody nauczyciela).
 4. uczeń zna swoje obowiązki i prawa; obowiązki wykonuje sumiennie i odpowiedzialnie,
 5. w czasie uroczystości, wycieczek, zawodów sportowych i innych imprez szkolnych i pozaszkolnych uczeń ściśle przestrzega poleceń opiekunów.
 1. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
 1. wszystkie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwiają rodzice lub prawni opiekunowie w dzienniczkach ucznia lub na specjalnych kartkach,
 2. dłuższe nieobecności, spowodowane chorobą, przypadkami losowymi, pobytem w szpitalu powinny być usprawiedliwione w ciągu tygodnia po powrocie ucznia do szkoły,
 3. rodzice mogą zwolnić dziecko z części zajęć w formie pisemnej, podając powód zwolnienia,
 4. przy każdym usprawiedliwieniu i zwolnieniu nauczyciel stawia własny podpis,
 5. w przypadku nieobecności wychowawcy usprawiedliwienia i zwolnienia uczniowie przedkładają nauczycielowi, z którym mają zajęcia w danym dniu; nauczyciel usprawiedliwia ucznia lub wyraża zgodę na zwolnienie z zajęć,
 6. uczeń nie może być zwolniony z zajęć bez pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna; uczeń, który zgłosi wychowawcy złe samopoczucie (chorobę), może być zwolniony z zajęć i odebrany bezpośrednio przez rodzica (prawnego opiekuna) lub osobę upoważnioną;
 1. dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
 2. dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju:
 1. wykreślony
 2. strój powinien być estetyczny i schludny,
 3. w czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje galowy strój składający się z białej koszuli i ciemnej spódnicy lub spodni,
 4. strój nie może odsłaniać brzucha;
 1. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole:
 1. uczniowie są zobowiązani do przestrzegania form grzecznościowych wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,
 2. uczniowie nie używają wulgaryzmów,
 3. uczniowie szanują pracę innych, nie niszczą mienia szkolnego,
 4. wszyscy dbają o czystość w szkole oraz dookoła niej;
 1. przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
 1. zabrania się używania w szkole prywatnych urządzeń elektronicznych, typu: telefony komórkowe, odtwarzacze, dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery, gry elektroniczne,
 2. niedozwolone jest nagrywanie, filmowanie, fotografowanie,
 3. w wyjątkowej sytuacji wychowawca lub nauczyciel może wyrazić zgodę na użycie telefonu komórkowego,
 4. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub kradzież wyżej wymienionych urządzeń,
 5. łamanie powyższego regulaminu spowoduje:
  • odebranie urządzenia do depozytu Dyrektora szkoły. Urządzenie będzie wydane wyłącznie rodzicom/ prawnym opiekunom ucznia,
  • wpisanie uwagi do dzienniczka ucznia,
  • obniżenie oceny z zachowania.

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

 

Rozdział 3

Nagrody i kary

§ 78

 

1. Ucznia można nagrodzić za:

 1. wybitne osiągnięcia w nauce;
 2. prace na rzecz szkoły i środowiska;
 3. zachowanie,

2. Nagrodami o których mowa w ust.1 są:

 1. pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
 2. pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów Szkoły;
 3. list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców;
 4. dyplom uznania od dyrektora;
 5. nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora;
 6. odznaka z godłem Szkoły przyznawana przez dyrektora.

3. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

6. Szkoła informuje rodziców o nagrodzie.

 

§ 78a

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

 

1. Uczeń szkoły, rodzic Ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny.

2. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane.

3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia, w którym zastrzeżenia zostały dostarczone do sekretariatu Szkoły.

4. Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu, który przyznał nagrodę z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne.

5. W przypadku, gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne.

 

§ 79

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 77, uczeń może zostać ukarany:

 1. pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
 2. pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,
 3. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 4. przeniesieniem do równoległej klasy.

2. wykreślony

3. Dyrektor może również wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

5. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, nakłada dyrektor.

6. O nałożonej karze wychowawca informuje rodziców.

7. Od kar przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

9. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust.6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

10. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków, a także, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;

3) wchodzi w konflikt z prawem;

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów;

6) dokonuje kradzieży;

7) demoralizuje innych uczniów;

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.

11. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje, jeżeli:

 1. uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa (świadome uszkodzenie ciała, narkotyki, pijaństwo),
 2. uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę.

12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne przepisy.

 

§ 80

 

1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.

2. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

 

§ 81

 

1. Zasady szkolnego oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, sprawdzianów i oceny zachowania dotyczą wszystkich uczniów szkoły.

2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

§ 82

Ocenianie ma na celu

 

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli    poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

4. Ocenianie ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

6) dostarczenie informacji o skuteczności nauczania i wychowania oraz informacji istotnych dla formułowania wymagań edukacyjnych.

5. Podstawowe kryteria szkolnego oceniania:

1) szkoła ma jeden spójny system oceniania,

2) ocena opiera się na wymaganiach programowych szkolnego programu edukacyjnego,

3) uczniowie i rodzice dobrze znają kryteria oceniania,

4) ocena jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się,

5) ocena motywuje ucznia do dalszej pracy,

6) w ocenianiu stwarzane są sytuacje problemowe wymagające łączenia wiedzy z różnych    działów i przedmiotów,

7) w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach ucznia,

8) ocena uwzględnia wkład pracy ucznia,

9)  oceniane jest to, co uczeń umie, a nie to czego nie potrafi,

10)  ocena uzależniona jest od możliwości intelektualnych ucznia.

 

§ 83

 

 1. Ocenianie obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania    poszczególnych, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) bieżące ocenianie, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny   klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen    klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (tryb odwoławczy),

6) ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 84

Informowanie rodziców na początku roku

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (na pierwszym spotkaniu z rodzicami) informują uczniów oraz rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (na pierwszym spotkaniu z rodzicami) informuje uczniów oraz rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach    oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania, wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Fakty te zostają odnotowane w dzienniku lekcyjnym oraz w protokole ze spotkania z rodzicami.

§ 85

 

 1. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 1. Terminy pisemnych prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów podane są uczniom i rodzicom z tygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na comiesięcznych dyżurach nauczycielskich oraz w trakcie indywidualnych kontaktów z rodzicami.
 2. Uczniowie mogą pisać najwyżej dwie kontrolne prace pisemne – duże (testy, prace klasowe) w ciągu jednego tygodnia i tylko jedną kontrolną pracę pisemną w ciągu jednego dnia.
 3. Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją.
 4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 86

 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2. Za najistotniejsze w ocenianiu w I etapie edukacyjnym uznaje się:

1) wkład pracy dziecka,

2) efekt, jaki ono osiąga,

3) jego możliwości.

3. Ocena opisowa:

1) daje dziecku i jego rodzicom informację o tym co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu,

2) uwzględnia możliwości ucznia,

3) bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie zadania,

4) nie faworyzuje ucznia,

5) zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca,

6) nie pełni funkcji kary czy nagrody,

7) nie zawiera krytyki osoby,

8) uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku,

9) pełni funkcję informacyjną, korekcyjną i motywacyjną.

3. W I etapie edukacji obowiązuje ocenianie:

1) słowne,

2) opisowe.

Podstawę do oceny opisowej stanowi „Szczegółowa informacja o osiągnięciach i postępach

w rozwoju ucznia” zawarta w dzienniku lekcyjnym.

4. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 87

 

 1. W klasach IV-VIII oceny śródroczne i roczne ustalane są przez nauczycieli na podstawie poniższych kryteriów:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą i wykazujący się oryginalnością w zdobywaniu wiedzy, umiejętnościami ciekawych, nieszablonowych rozwiązań problemów edukacyjnych,

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności obejmują    wymagania ponadpodstawowe,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają ponad    wymagania podstawowe, a nie osiągają progu wymagań ponadpodstawowych,

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje się wiadomościami z zakresu     wymagań podstawowych,

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach i umiejętnościach   są znaczne, ale możliwe do uzupełnienia w dalszym toku nauki,

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego braki w posiadanych wiadomościach i umiejętnościach są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie w danym roku   szkolnym.

 1. Zakres wymagań podstawowych i ponadpodstawowych znajduje się w osobnym dokumencie.
 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych znajdują się w osobnym dokumencie.

4. Ponadto ustala się jednolite zasady:

1) prace klasowe (pisemne): obejmują materiał co najmniej jednego działu lub określoną formę literacką (dot. j.polskiego); czas trwania minimum 1 godzina lekcyjna; zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem; informacja zawiera zakres sprawdzanego materiału; nie przewiduje się prac klasowych zaliczeniowych na zakończenie okresu czy roku szkolnego,

2) sprawdziany, testy: materiał obejmujący 5-7 lekcji, czas trwania nie może przekroczyć 1 godziny,

3) kartkówki: krótka forma pisemna, obejmuje materiał do trzech ostatnich lekcji, czas trwania do 15 minut. Poprawianie prac pisemnych:

a) uczeń może poprawić każdą ocenę z prac klasowych, testów i sprawdzianów,

b) termin poprawy -2 tygodnie od oddania sprawdzonych prac,

c) kartkówek nie poprawia się – częstotliwość pisania ich stwarza możliwość uzyskania oceny satysfakcjonującej ucznia.

d) uczeń nieobecny na zajęciach pisze pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem,

e) odpowiedzi ustne: obejmują materiał do trzech ostatnich lekcji, uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej w ciągu dwóch tygodni,

f) prace domowe: sprawdzanie zadań domowych, pisemnych - wykonywanych w zeszytach lub na specjalnych arkuszach - nie jest zapowiadane. W dzienniku lekcyjnym odnotowywane są:

- zadanie odrobione,

- brak zadania domowego,

- zadanie odrobione źle - do poprawy,

- usprawiedliwiony brak zadania (dwa razy w ciągu semestru).

5. W klasach IV-VIII istnieje możliwość wprowadzenia oceny opisowej po uchwaleniu decyzji przez Radę Pedagogiczną

 

§ 88

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, lub uniemożliwiające    sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

1b. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

1c. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalne go albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 89

 

  1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  2. Nauczyciel jest zobowiązany uwzględnić przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

§ 90

Zwalnianie z zajęć

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły ma możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza przez okres wskazany w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 91

Zwalnianie z zajęć

 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz opinii PPP i poradni specjalistycznej zwalnia do    końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami rozwojowymi w tym z zespołem Aspergera z drugiego języka obcego nowożytnego.         
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 92

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – na dwa tygodnie przed zaplanowanymi feriami zimowymi.

3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny   klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Na 7 dni przed śródrocznym i rocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (rocznym i śródrocznym), wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia (rocznej i śródrocznej) ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu. Informacja ta jest przekazywana w formie pisemnej bezpośrednio rodzicom lub za pośrednictwem listu poleconego.

7. Nauczyciel, który wystawia uczniowi ocenę niedostateczną za pierwszy okres roku szkolnego przedstawia uzasadnienie swojej decyzji na piśmie wraz z planem pracy oraz organizuje plan działań naprawczych, który ma na celu uzupełnienie braków ucznia w zakresie wymagań na ocenę dopuszczającą.

 

§ 93

 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii: nauczycieli, zespołu klasowego, innych pracowników szkoły oraz ocenianego ucznia.

 

§ 94

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6

2) stopień bardzo dobry - 5

3) stopień dobry - 4

4) stopień dostateczny - 3

5) stopień dopuszczający - 2

6) stopień niedostateczny – 1

1a. Dopuszcza się bieżące oceny z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6/ 6-

2) stopień bardzo dobry – 5 / 5+ / 5-

3) stopień dobry – 4 / 4+ / 4-

4) stopień dostateczny – 3 / 3+ / 3-

5) stopień dopuszczający – 2/ 2+

6) stopień niedostateczny – 1

 1. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii, albo etykę, do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania
 3. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie są obowiązkowe. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych uczeń może być zwolniony.

 

§ 95

Ocena zachowania

 

1. Kryteria ocen zachowania. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia prezentowane postawy ucznia w następujących 7 obszarach:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Skala ocen zachowania:

 1. wzorowe (zachowania i postawy nie budzą zastrzeżenia lub uwagi dotyczą nieznacznych uchybień w 1 obszarze),
 2. bardzo dobre (uwagi dotyczą nieznacznych uchybień najwyżej w 2 obszarach),
 3. dobre (uwagi dotyczą nieznacznych uchybień najwyżej w 3 obszarach),
 4. poprawne (uwagi dotyczą nieznacznych uchybień w 4 obszarach lub poważnych zastrzeżeń w 1 z obszarów),
 5. nieodpowiednie (uwagi dotyczą nieznacznych uchybień w 5 obszarach lub poważnych zastrzeżeń w 1 z obszarów),
 6. naganne (nie spełnia kryterium oceny nieodpowiedniej, skutkuje ocena naganna).

3. Kryteria oceny zachowania uszczegółowione w 7 obszarach:

ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

 1. wzorowo wypełnia obowiązki ucznia; zawsze jest przygotowany do lekcji, nie spóźnia się na lekcje; wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione; bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; zawsze wykonuje polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły,

2) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; jest koleżeński; pomaga słabszym,

 1. godnie reprezentuje swoją szkołę, dba o jej honor i dobre imię; kultywuje tradycje szkoły,
 2. wyraża się kulturalnie i poprawnie po polsku; nie używa wulgaryzmów,
 3. dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo; nie bije, nie naraża cudzego zdrowia i życia, nie jest agresywny, potrafi panować nad własnymi emocjami; nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie zażywa narkotyków,
 4. cechuje go duża kultura osobista; nie kłamie, nie oszukuje, nie ściąga; nie przeszkadza w czasie lekcji; szanuje cudze mienie i mienie społeczne; respektuje statut szkoły, zalecenia dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły; szanuje przyrodę,
 5. z szacunkiem odnosi się do koleżanek, kolegów i osób dorosłych; nie dokucza koleżankom i kolegom; kłania się dorosłym; szanuje cudze poglądy; jest tolerancyjny,

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria:

1)  bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia; może najwyżej dwa razy w ciągu półrocza

być nieprzygotowany do lekcji; nie może więcej niż trzy razy spóźnić się na lekcje;    

wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione; wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; jest koleżeński; pomaga słabszym,

 1. godnie reprezentuje swoją szkołę; dba o jej honor i dobre imię; kultywuje tradycje szkoły,
 2. wyraża się kulturalnie i poprawnie po polsku; nie używa wulgaryzmów,
 3. dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo; nie bije, nie naraża cudzego zdrowia i życia; nie jest agresywny; potrafi panować nad własnymi emocjami; nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie zażywa narkotyków,
 4. cechuje go duża kultura osobista; nie kłamie, nie oszukuje, nie ściąga; nie przeszkadza w czasie lekcji; szanuje cudze mienie i mienie społeczne; respektuje statut szkoły, zalecenia dyrektora; nauczycieli i innych pracowników szkoły; szanuje przyrodę,
 5. z szacunkiem odnosi się do koleżanek, kolegów i osób dorosłych; nie dokucza koleżankom i kolegom; kłania się dorosłym;  szanuje cudze poglądy; jest tolerancyjny,

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1) dobrze wypełnia obowiązki ucznia; zwykle jest przygotowany do lekcji; najwyżej pięć razy spóźnił się na lekcje; ma najwyżej trzy godziny nieusprawiedliwione,

2) jest mało aktywny w działalności pozalekcyjnej; jest koleżeński,

3) godnie reprezentuje swoją szkołę; dba o jej honor i dobre imię; szanuje tradycje szkoły,

4) wyraża się kulturalnie; nie używa wulgaryzmów,

5) dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo; nie bije, nie naraża cudzego zdrowia i życia; nie jest agresywny i na ogół potrafi panować nad własnymi emocjami; nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie zażywa narkotyków,

6) jest spokojny, kulturalny; nie kłamie, nie oszukuje, nie ściąga; czasem przeszkadza w prowadzeniu lekcji; szanuje cudze mienie i mienie społeczne; respektuje statut szkoły, zalecenia dyrektora; nauczycieli i innych pracowników szkoły; szanuje przyrodę,

7) z szacunkiem odnosi się do koleżanek, kolegów i osób dorosłych; nie dokucza koleżankom i kolegom; kłania się dorosłym; zwykle jest tolerancyjny,

ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1) często jest nieprzygotowany do lekcji, spóźnia się na lekcje; ma do dziesięciu godzin nieusprawiedliwionych; nie wypełnia należycie obowiązków ucznia,

2) nie uczestniczy w życiu szkoły; jest niekoleżeński,

3) dba o dobre imię szkoły, jej honor; szanuje tradycje szkoły,

4) używa wulgaryzmów w towarzystwie koleżanek i kolegów; nie dba o poprawność językową,

5)  na ogół dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo; zdarza mu się zachowanie agresywne   w stosunku   do koleżanek i kolegów; nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie zażywa   narkotyków,

6) cechuje go niska kultura osobista; czasem kłamie, oszukuje, ściąga; często przeszkadza w prowadzeniu lekcji; nie szanuje mienia cudzego, społecznego; zdarza mu się nie respektować statutu szkoły, zaleceń dyrektora i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; zdarza mu się niszczyć przyrodę,

7)  nie zawsze z szacunkiem odnosi   się do koleżanek, kolegów i osób dorosłych; dokucza koleżankom i kolegom; nie zawsze kłania się dorosłym; bywa nietolerancyjny,

ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) notorycznie nie przygotowuje się do lekcji; często spóźnia się na lekcje; wagaruje; nie bierze udziału w życiu społeczności szkolnej; nie wypełnia obowiązków ucznia, ignoruje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły; celowo opuszcza dni, w których są sprawdziany,

2) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; jest niekoleżeński w stosunku do wybranych uczniów,

3) nie dba o dobre imię szkoły; jej honor i tradycje,

4) używa wulgaryzmów w obecności koleżanek i kolegów oraz osób dorosłych; nie dba o kulturę języka,

5) nie dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo; jest agresywny, zastrasza koleżanki i   kolegów, używa przemocy fizycznej, zdarza mu się pić alkohol, palić papierosy i zażywać narkotyki; dopuścił się kradzieży,

6) kłamie, oszukuje, ściąga, jest arogancki; notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie szanuje cudzego mienia, niszczy mienie społeczne, nie respektuje statutu szkoły, poleceń dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły; niszczy przyrodę; jest lekceważący i uciążliwy w szkole i poza szkołą,

7) nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom i osobom dorosłym; nie kłania się osobom dorosłym; jest nietolerancyjny,

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie osiąga kryteriów na ocenę nieodpowiednią

4. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania jest ocena opisową.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

6. (uchylony)

7. (uchylony)

 

§ 96

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust 4 pkt. 2,
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęcia techniczne, techniki, informatyki, zajęcia komputerowe i wychowania fizycznego ma, przede wszystkim, formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnyego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2,3,4a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a także zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 97

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna.

 

§ 98

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna    zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3a. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców,

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.

3b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

3c. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania    nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

6. Do protokółu o którym mowa w ust. 5, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą    informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym   mowa w ust.2 pkt a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym     terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 99

Promowanie

 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej w każdym roku szkolnym.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klsay I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.2 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

 

§ 100

Egzamin poprawkowy

 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę   niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a także informację o wykonanym przez ucznia zadaniu praktycznym. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym programem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 100a

Egzamin ósmoklasisty

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) język polski;

2) matematykę;

3) język obcy nowożytny;

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów –przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

 

§ 101

(uchylony)

 

§ 102

 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie dokładnie określa kryteria otrzymywania i poprawiania ocen cząstkowych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu pracy i osiągnięć ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej oceny roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a także przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

3. Uczeń lub jego rodzice w przypadku, gdy nie akceptują przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, mogą złożyć   wniosek do dyrektora szkoły o egzamin weryfikujący ocenę.

 1. Ocena przewidywana to ocena, którą nauczyciel proponuje uczniowi na 7 dni przed roczną, klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Informacja jest przekazana w formie pisemnej, wymaga zwrotnego potwierdzenia i podpisu rodziców.
 2. Egzamin weryfikujący ocenę ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego roku szkolnego.
 3. Wniosek o egzamin weryfikujący ocenę składa się następnego dnia roboczego po uzyskaniu pisemnej informacji o przewidywanej ocenie, na ręce dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 4. Dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:

1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor,

2) nauczyciel prowadzący lub inny uczący tego samego przedmiotu.

 1. Uczeń zdaje egzamin w trzecim dniu postępowania.
 2. W czasie egzaminu mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.
 3. Nauczyciel prowadzący opracowuje część pisemną i ustną egzaminu.
 4. Praca pisemna ucznia sprawdzana jest przez dwóch nauczycieli, w tym nauczyciela     uczącego danego przedmiotu.
 5. W wyniku egzaminu ocena proponowana nie może być niższa od oceny wystawionej.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne    prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

§ 103

 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie szczegółowo określa kryteria oceny zachowania. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu pracy, osiągnięć i zachowania ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Przewidywana ocena zachowania to ocena, którą wychowawca klasy proponuje uczniowi na 7 dni przed roczną, klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Informacja jest przekazana w formie pisemnej, wymaga zwrotnego potwierdzenia i podpisu rodziców.

2. Uczeń lub jego rodzice, w przypadku, gdy nie akceptują przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły o weryfikację oceny.

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania składa się następnego dnia roboczego po uzyskaniu pisemnej informacji o przewidywanej ocenie. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej nastąpi w ciągu 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

4. Dyrektor powołuje komisję do rozpatrzenia wniosku.

5. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły,

2) wychowawca klasy,

3) nauczyciele uczący w danej klasie,

6.  W czasie spotkania mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

7.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

 

§ 104

(uchylony)

 

§105

Ukończenie szkoły

 

1. Uczeń kończy szkołę:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie ósmej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2) jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 pkt a, uzyska z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej   4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 106

 

Wewnątrzszkolne Ocenianie może podlegać ewaluacji. O wszelkich zmianach informowani są rodzice i uczniowie.

 

§ 107

 

Wewnątrzszkolne Ocenianie jest integralną częścią statutu Szkoły.                                  

 

Rada Rodziców                                                                         Samorząd Uczniowski      

 

Dyrektor szkoły